Jump to content

EPANET phân tích thủy lựcBài giảng và chương trình

http://www.cadviet.com/upfiles/EPANET.rar


Thông tin liên quan

Epanet - Video bao gồm các bước từ vẽ mạng lưới, đến khai báo thuộc tính cho nút, ống, phân tích kết quả chạy thủy lực, lựa chọn đường kính ống, chạy bơm, đài nước...xuất kết quả tính toán. Tất cả có trong một video này.WaterGEMS là một giải pháp tổng thể cho hệ thống phân phối nước với các chức năng mô hình hóa thủy lực, mô hình hóa chất lượng nước, tương tác với mô hình dữ liệu không gian, tối ưu hóa hoặc quản lý tài sản.Phân tích thủy lực - giải pháp Bentley; ... Phần mềm thủy văn, thủy lực - Bentley, USA. Xây dựng kế hoạch tổng thể, ...+ Phân tích tính toán thủy lực theo thời gian của hệ thống phân phối nước với các đối tượng như Bơm, ... (GIS, CAD, EPANET, Excel ...EPANET là một chương trình máy tính thực hiện việc mô phỏng thời gian kéo dài (extended period simulation) đối với chế độ thủy lực và chất lượng nước trong các mạng lưới ống có áp. Một mạng lưới bao gồm ống, nút (mối nối …EPANET là chương trình tính toán mạng lưới cấp nước, có khả năng mô phỏng thuỷ lực và chất lượng nước có xét đến yếu tố thời gian.EPANET là một chương trình máy tính thực hiện việc mô phỏng thời gian kéo dài đối với chế độ thủy lực và chất lượng nước trong các mạng lưới ống có áp.XEM KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EPANET cho ta một bản ... EPANET sẽ đưa ra các thông báo lỗi khi gặp những vấn đề khi chạy phân tích thủy lực.

Lưu ý: password (nếu có) của file nén là: www.cadviet.com.
5 5 182