Jump to content

TCVN 5713:1993Phòng học trường phổ thông cơ sở.Yêu cầu vệ sinh học đường

http://www.cadviet.com/upfiles/tcvn/TCVN-5713-1993_1.pdf
http://www.cadviet.com/upfiles/tcvn/TCVN-5713-1993_2.doc
http://www.cadviet.com/upfiles/tcvn/TCVN-5713-1993_3.doc
http://www.cadviet.com/upfiles/tcvn/TCVN-5713-1993_4.doc


Thông tin liên quan

TIÊU CHUẨN: TCVN 5713:1993 PHÒNG HỌC TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ - YÊU CẦU VỆ SINH HỌC ĐƯỜNG Download tại Tiêu chu ẩn xây dựng - http: tieuchuanxaydung.comTiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5713:1993 về phòng học trường phổ thông cơ sở - Yêu cầu vệ sinh học đường do Bộ Xây dựng ban hành - Chuyên trang cung cấp cơ sở dữ liệu, tra cứu và thảo luận pháp luậtTIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5730 - 1993 Soát xét lần 1 SSƠƠNN AALLKKYYDD YYÊÊUU CCẦẦUU KKỸỸ TTHHUUẬẬTT PPaaiinnttss aallkkyydd TTeecchhnniiccaall rreeqquuiirreemmeennttss TTiiêêuu cchhuuẩẩnn nnààyy áápp ddụụnngg cchhoo ccáácc llooạạii ssơơnn aallkkyydd bbiiếếnn ttíínnhh ddầầuu tthhảảoo mmộộcc kkhhôô ttựự …TCVN 5713:1993 phòng học trường phổ thông cơ sở yêu cầu vệ sinh học đường,TCVN5713:1993,TIEU CHUAN VIET NAM TCVN5713:1993,BO XAY DUNG,YEU CAU VE SINH HOC DUONG ,TCVN 5713:1993,PHONG HOC TRUONG PHO THONG CO SO,BO XAY DUNGTiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5713:1993 về phòng học trường phổ thông cơ sở - Yêu cầu vệ sinh học đường do Bộ Xây dựng ban hành;TCVN 5713 : 1993-Phòng học trường phổ thông cơ sở-Yêu cầu vệ sinh học đườngTIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5713:1993 PHÒNG HỌC TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ – YÊU CẦU VỆ SINH HỌC ĐƯỜNG Classrooms of basic general school – Requirements of school hygiene TCVN 5713:1993 là bắt buộc áp dụng TCVN 5713:1993 quy định các yêu cầu cơ bản về vệ sinh học đường đối với phòng học thường của trường phổ …TCVN 5713 : 1993 - Phòng học trường phổ thông cơ sở - Yêu cầu vệ sinh học đường 27 03 2009 Tiêu chuẩn này là bắt buộc áp dụng ...TCVN 5713:1993. Phòng học trường phổ thông cơ sở. Yêu cầu vệ sinh học đường. TCVN 8793:2011. Trường tiểu học - Yêu cầu thiết k ...Tài liệu TCVN 5713 1993 doc. Tài liệu TCVN 5713 1993 doc. 2; 241 ; 0 ; Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay.

Lưu ý: password (nếu có) của file nén là: www.cadviet.com.
5 5 182