InfoFile
Tác giả: Nguyen Hoanh
Bài viết gốc: 49606
Tên lệnh: cvav 1 04

Moderator tool:
Sửa
ẩn
CADViet Antivirus Chương trình diệt virus chạy dưới AutoCAD sẽ loại bỏ c?c virus dạng acad.lsp


Filename: 49606_cvav_1_04.lsp
Tác giả: amosis
Bài viết gốc: 159085
Tên lệnh: khsn vol ttol themtext cdtc rgdd cdtb thkl

Moderator tool:
Sửa
ẩn
Lisp san n?n

S? d?ng l??i khi nh?p vào là l??i ô vuông

Filename: 159085_khsn_vol_ttol_themtext_cdtc_rgdd_cdtb_thkl.lsp
Tác giả: tuanlongtl
Bài viết gốc: 108215
Tên lệnh: bt

Moderator tool:
Sửa
ẩn
Lisp cộng không làm tròn số
Ví dụ: Phép tính thực hiện là: 1.2346 + 2.4835 = 3.7181. Khi chọn chế độ hiển thị của số gồm hai chữ số thập phân thì bản in nhận được: 1.23 + 2.48 = 3.72. Lisp này giúp kết quả in nhận được là: 1.23 + 2.48 = 3.71 (nghĩa là không tự động làm tròn số).

Filename: 108215_bt.lsp
Tác giả: interwar1283
Bài viết gốc: 9802
Tên lệnh: invis vis

Moderator tool:
Sửa
ẩn
Lisp hide & show object
Ẩn đối tượng. Lệnh Vis để hiện tất cả các đối tượng. Lệnh Invis để ẩn đối tượng.

Filename: 9802_invis_vis.lsp
Tác giả: ketxu
Bài viết gốc: 167187
Tên lệnh: gt

Moderator tool:
Sửa
ẩn
Chuyển chuỗi số thành số
Chức năng chính:
- Chuyển đổi chuỗi số gần nhau thành số. Ví dụ: một chuỗi: \"123\" \".\" \"25\" sẽ được chuyển thành \"123.25\".
- Có thể chuyển đổi nhiều đối tượng một lúc (mỗi chuỗi số là một đối tượng)

Filename: 167187_gt.lsp
Tác giả: Snowman
Bài viết gốc: 37248
Tên lệnh: e2x

Moderator tool:
Sửa
ẩn
Xuất bảng tổng hợp khối lượng sang excel
Lệnh e2x: chọn các text sắp xếp theo dạng bảng (ko cần căn thẳng hàng cột)
Kết quả: file xuất ra dưới dạng \"giả excel\" (Lisp chỉ làm được đến thế này thôi, bạn fải thêm một công ...open & save as --> Thành excel xịn ngay)


Filename: 37248_e2x.lsp
Tác giả: jikibo
Bài viết gốc: 247
Tên lệnh: cd

Moderator tool:
Sửa
ẩn
Lisp Cut dim

Lisp cắt DIM
CDA

Filename: 247_cd.lsp
Tác giả: ketxu
Bài viết gốc: 130488
Tên lệnh: chial

Moderator tool:
Sửa
ẩn
Chia Line

- Chọn Line, điểm đầu và cuối trên Line cần chia, số khoảng chia

Filename: 130488_chial.lsp
Tác giả: Nguyen Hoanh
Bài viết gốc: 4292
Tên lệnh: vmc

Moderator tool:
Sửa
ẩn
Lisp vẽ mặt cắt từ bình đồ

Vẽ mặt cắt của địa hình theo vết cắt cho trước. Địa hình được mô tả bằng các đối tượng pline hay spline có z=0 là đường đồng mức. Vết cắt là một line.

Filename: 4292_vmc.lsp
Tác giả: Nguyen Hoanh
Bài viết gốc: 763
Tên lệnh: tinhthang

Moderator tool:
Sửa
ẩn
Vẽ thang 3d bằng từ mặt bằng
Lệnh tính thang vẽ 3D thang để từ đó bạn có thể lấy ra phôi của thang và vẽ thành các bản vẽ khác.

Filename: 763_tinhthang.lsp
Tác giả: elleHCSC
Bài viết gốc: 83894
Tên lệnh: bkl

Moderator tool:
Sửa
ẩn
Mở khoá tất cả các layer


Lisp mở khóa tất cả các layer có khóa.

Filename: 83894_bkl.lsp
Tác giả: Nguyen Hoanh
Bài viết gốc: 20741
Tên lệnh: exptxt

Moderator tool:
Sửa
ẩn
Export tập điểm cao độ dạng text thành file đuôi .txt
Xuất các bản vẽ tọa độ dạng text ra file txt

Filename: 20741_exptxt.lsp
Tác giả: ketxu
Bài viết gốc: 152139
Tên lệnh: tkh

Moderator tool:
Sửa
ẩn
Thống kê diện tích Hatch theo Layer
- Thống kê diện tích các Hatch theo Layer của Hatch

Filename: 152139_tkh.lsp
Tác giả: Nguyen Hoanh
Bài viết gốc: 10401
Tên lệnh: udt

Moderator tool:
Sửa
ẩn
Tính tổng diện tích các hình trên bản vẽ, `Ed` vào text sẵn có


Tính tổng các diện tích và điền vào một đối tượng text có sẵn.

Filename: 10401_udt.lsp
Tác giả: nataca
Bài viết gốc: 58175
Tên lệnh: d5 t6 t11 t5 t7 rx5 rxa rxb rxc rx rc r rr r5 rdc rdb7 tdb5 tdb tdb2

Moderator tool:
Sửa
ẩn
Thiết kế taluy trong Nova14
Mấy lệnh thiết kế taluy nhanh trong Nova14.

Filename: 58175_d5_t6_t11_t5_t7_rx5_rxa_rxb_rxc_rx_rc_r_rr_r5_rdc_rdb7_tdb5_tdb_tdb2.lsp
Tác giả: interwar1283
Bài viết gốc: 4158
Tên lệnh: co

Moderator tool:
Sửa
ẩn
Đánh số thứ tự tăng dần
Lệnh copy thông minh:
Command: co
mình dùng thấy thú vị hơn lệnh Tcount, tuy nhiên mỗi cái có điểm hay riêng.

Filename: 4158_co.lsp
Tác giả: jikibo
Bài viết gốc: 26797
Tên lệnh: s2p

Moderator tool:
Sửa
ẩn
Chuyển đổi đường Spline thành Pline
Dành cho các trường hợp cần sử dụng pline làm đầu vào cho các phần mềm lisp khác, hoặc làm bản vẽ nhẹ hơn.

Filename: 26797_s2p.lsp
Tác giả: gia_bach
Bài viết gốc: 80901
Tên lệnh: trimit

Moderator tool:
Sửa
ẩn
Lisp Trim đối tượng


Bạn chạy thử Lisp này.

Filename: 80901_trimit.lsp
Tác giả: ketxu
Bài viết gốc: 127442
Tên lệnh: om

Moderator tool:
Sửa
ẩn
Offset + Move
- Offset và xóa đối tượng gốc


Filename: 127442_om.lsp
Tác giả: ssg
Bài viết gốc: 26782
Tên lệnh: c2p

Moderator tool:
Sửa
ẩn
Chuyển đổi đường cong thành Pline gồm các đoạn thẳng
Lisp này chơi tất: line, pline, spline, arc, circle, ellipse sang pline (không chứa cung tròn mà thành nhiều đoạn thẳng nhỏ liên tiếp). Chiều dài mỗi đoạn nhỏ user chọn tuỳ ý, mặc định là 0.5

Filename: 26782_c2p.lsp

Trang 1/212

1