Jump to content
InfoFile
Tác giả: Nguyen Hoanh
Bài viết gốc: 52455
Tên lệnh: t2
Tìm vị trí trống nhất trong đa giác
Lisp của bác ssg chạy tối ưu với đa giác lồi nói chung. Nhưng khi gặp đa giác lõm thì nhiều trường hợp chưa đúng. Nguồn gốc của sự bất cập này là về phương pháp offset và tìm điểm nằm trong đa giác bằng cách tìm điểm trọng tâm.

Xin được đề xuất giải thuật khác cho bài toán này. Thuật toán khá đơn giản: với mọi điểm P nằm trong đa giác, điểm nằm trong vùng rộng nhất...
>>
Lisp của bác ssg chạy tối ưu với đa giác lồi nói chung. Nhưng khi gặp đa giác lõm thì nhiều trường hợp chưa đúng. Nguồn gốc của sự bất cập này là về phương pháp offset và tìm điểm nằm trong đa giác bằng cách tìm điểm trọng tâm.

Xin được đề xuất giải thuật khác cho bài toán này. Thuật toán khá đơn giản: với mọi điểm P nằm trong đa giác, điểm nằm trong vùng rộng nhất sẽ có khoảng cách min từ nó tới biên đa giác là max.

Thuật toán dưới đây (lệnh là T2) rà qua tất cả các đỉnh nằm trong đa giác với bước nhảy delta. Tính tất cả khoảng cách min của P tới đa giác. Tìm ra điểm P nào có giá trị này lớn nhất.

Để rà qua tất cả các điểm nằm trong đa giác, chúng ta quét 1 tia xline từ ymin của đa giác tới ymax của đa giác. Tìm các điểm giao của xline này với đa giác. Nếu số điểm giao là chẵn (tức là xline cắt đa giác tại điểm điển hình) chúng ta rà lần lượt qua các khoảng cắt nằm trong đa giác. Tính giá trị khoảng cách min từ P đến biên đa giác bằng hàm vlax-curve-getClosestPointTo.Lisp trên sẽ chấm đỏ tại tất cả các điểm mà nó xét. Rồi vẽ một circle có tâm nằm tại điểm thỏa mãn, bán kính là khoảng cách max. Nói cách khác, chương trình sẽ vẽ một circle với bán kính lớn nhất nằm trong đa giác đã cho.
<<

Filename: 52455_t2.lsp
Tác giả: ssg
Bài viết gốc: 49123
Tên lệnh: vd
Kết hợp Excel-AutoLisp-AutoCAD

Bạn thử đoạn code và file *.xls này, chọn font trong Cad là vnsimple.shx (và nói chung là dòng họ TCVN3-ABC):http://www.cadviet.com/upfiles/vidu_1.zip

Kết quả
Nội dung cell C8 hiện ra đầy đủ dấu tiếng Việt. Nếu bạn thử không được có nghĩa là System hoặc Cad của bạn "có vấn đề"!

Filename: 49123_vd.lsp
Tác giả: Tue_NV
Bài viết gốc: 65329
Tên lệnh: themdau botdau
Viết Lisp theo yêu cầu


Cái này anh Duy đã viết rồi bạn.
Lisp thêm text và bớt text đó
Đây :
http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=6991

Còn đây là Lisp themdau và botdau, Tue_NV viết theo ý của bạn :
Chú ý : Nếu Text đã có dấu trừ đằng trước thì chạy Lisp Themdau sẽ không có tác dụng vì đã có dấu trừ đằng trước
Nếu Text không có dấu trừ đằng trước thì chạy Lisp botdau...
>>

Cái này anh Duy đã viết rồi bạn.
Lisp thêm text và bớt text đó
Đây :
http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=6991

Còn đây là Lisp themdau và botdau, Tue_NV viết theo ý của bạn :
Chú ý : Nếu Text đã có dấu trừ đằng trước thì chạy Lisp Themdau sẽ không có tác dụng vì đã có dấu trừ đằng trước
Nếu Text không có dấu trừ đằng trước thì chạy Lisp botdau sẽ không có tác dụng vì Text đã là số dương (không thể bớt số)


<<

Filename: 65329_themdau_botdau.lsp
Tác giả: hhhhgggg
Bài viết gốc: 175903
Tên lệnh: noisuy
Lisp copy text số, tăng theo hàm bậc nhất !
Còn một dòng mà e loay hoay đổi các kiểu nửa tiếng mà không được, Bác nào check lỗi giúp em với ạ !
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=27632&pid=175482&st=0&#entry175482
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=27632&pid=115904&st=0&#entry115904
(defun c:noisuy(/...
>>
Còn một dòng mà e loay hoay đổi các kiểu nửa tiếng mà không được, Bác nào check lỗi giúp em với ạ !
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=27632&pid=175482&st=0&#entry175482
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=27632&pid=115904&st=0&#entry115904
(defun c:noisuy(/ p1 Z1 p2 Z2 p ptg Ztg dis ang Hz m cao oldos a)
;;;;copyright by Tue_NV. Contact : tue_nvcc@yahoo.com
(setq temperr *error*)
(setq *error* bloi)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(setq p1 (getpoint "\n Nhap diem P1 :") L '())
;(setq Z1 (getreal "\n Nhap cao do Z1 :"))
(or *z1* (setq *z1* 10.0))
(setq z1 (getreal (strcat "\nCao do Z1 <" (rtos *z1* 2) ">: ")))
(if (not z1) (setq z1 *z1*) (setq *z1* z1))
(setq p2 (getpoint p1 "\n Nhap diem P2 :"))
; (setq Z2 (getreal "\n Nhap cao do Z2 :"))
(or *z2* (setq *z2* 20.0))
(setq z2 (getreal (strcat "\nCao do Z2 <" (rtos *z2* 2) ">: ")))
(if (not z2) (setq z2 *z2*) (setq *z2* z2))
(setq dis (distance p1 p2)
ang (angle p1 p2))
(setq Hz (- Z1 Z2) tana (abs (/ Hz dis)))
(or *m* (setq *m* 20.0))
(setq m (getint (strcat "\nSo phan tu <" (rtos m 2 0) ">: "))) ;=> dong nay e chua sua duoc !
(if (not m) (setq m *m*) (setq *m* m))
;(setq m (getint (strcat "\n so phan tu " < " (itoa m) " >:"")) )
;(setq m (getint "\n So phan tu nam giua A va B "(itoa m)" : ") i 0 ) ;

(or cao (setq cao 2)) ; 10 = Khoang cach mac dinh
(setq cao (cond ((getdist (strcat "\n chieu cao chu: <" (vl-princ-to-string cao) " > :")))(cao)))
; (setq cao (getdist "\n Nhap chieu cao chu :")) ;
(Setq oldos (getvar "OSMODE"))
(SETVAR "OSMODE" 0)
(Repeat (+ m 2)
(setq p (polar p1 ang (* i (/ dis (1+ m)))))
(setq a (distance p p1))
(if (< Z1 Z2)
(if (equal (+ (distance p1 p) dis) (distance p p2) 0.000001)
(progn (setq Z (+ Z1 (* tana (- a) )))
(setq L (append L (list (in (rtos Z 2 3) p cao (angle p1 p2)) )))
)
(progn (setq Z (+ Z1 (* tana (+ a) )))
(setq L (append L (list (in (rtos Z 2 3) p cao (angle p1 p2)) )))
)
)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(if (> Z1 Z2)
(if (equal (+ (distance p2 p) dis) (distance p p1) 0.000001)
(progn (setq Z (+ Z2 (* tana (- a) )))
(setq L (append L (list (in (rtos Z 2 3) p cao (angle p1 p2)) )))
)
(progn (setq Z (+ Z2 (* tana (+ a) )))
(setq L (append L (list (in (rtos Z 2 3) p cao (angle p1 p2)) )))
)
)
)
(command "point" p)
(setq i (1+ i))
);while
(COMMAND "LINE" P1 P2 "")
(if (> (cadr p1) (cadr p2))
(progn (mapcar '(lambda(x y)
(vla-put-textstring
(vla-get-textstring (vlax-ename->vla-object x)) y)
) L (reverse L) )))
(SETVAR "OSMODE" oldos)
(setq *error* temperr)
(princ)
)
;;;
(defun *error* (msg)
(princ "error: ")
(princ msg)
(princ)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun bloi(errmsg)
(command "snap" "R" '(0 0 0) 0)
)
(defun in(txt p cao ang)
(while (> ang (/ pi 2))
(setq ang (- ang pi))
)
(entmakex (list(cons 0 "TEXT") (cons 1 txt) (cons 10 p) (cons 11 p) (cons 40 cao) (cons 50 ang)
(cons 72 1) (cons 73 1)
)
)
)


<<

Filename: 175903_noisuy.lsp
Tác giả: hanam1210
Bài viết gốc: 175910
Tên lệnh: noisuy
Lisp copy text số, tăng theo hàm bậc nhất !

hic. lúc trước em cũng được gợi ý ITOA đó rùi, nhưng không hiểu sao lỗi. E đổi giống bác hướng dẫn nhưng mà bị lỗi ko chạy được ? chẳng hiểu vì sao. Bác xem cho em nhé

;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=27632&pid=175903&st=20&#entry175903
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from...
>>
hic. lúc trước em cũng được gợi ý ITOA đó rùi, nhưng không hiểu sao lỗi. E đổi giống bác hướng dẫn nhưng mà bị lỗi ko chạy được ? chẳng hiểu vì sao. Bác xem cho em nhé

;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=27632&pid=175903&st=20&#entry175903
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=27632&pid=175482&st=0&#entry175482
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=27632&pid=115904&st=0&#entry115904
(defun c:noisuy(/ p1 Z1 p2 Z2 p ptg Ztg dis ang Hz m cao oldos a)
;;;;copyright by Tue_NV. Contact : tue_nvcc@yahoo.com
(setq temperr *error*)
(setq *error* bloi)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(setq p1 (getpoint "\n Nhap diem P1 :") L '())
;(setq Z1 (getreal "\n Nhap cao do Z1 :"))
(or *z1* (setq *z1* 10.0))
(setq z1 (getreal (strcat "\nCao do Z1 <" (rtos *z1* 2) ">: ")))
(if (not z1) (setq z1 *z1*) (setq *z1* z1))
(setq p2 (getpoint p1 "\n Nhap diem P2 :"))
; (setq Z2 (getreal "\n Nhap cao do Z2 :"))
(or *z2* (setq *z2* 20.0))
(setq z2 (getreal (strcat "\nCao do Z2 <" (rtos *z2* 2) ">: ")))
(if (not z2) (setq z2 *z2*) (setq *z2* z2))
(setq dis (distance p1 p2)
ang (angle p1 p2))
(setq Hz (- Z1 Z2) tana (abs (/ Hz dis)))
(or *m* (setq *m* 20))
(setq m (getint (strcat "\nSo phan tu <" (itoa m) ">: ")))

(or cao (setq cao 2)) ; 10 = Khoang cach mac dinh
(setq cao (cond ((getdist (strcat "\n chieu cao chu: <" (vl-princ-to-string cao) " > :")))(cao)))
; (setq cao (getdist "\n Nhap chieu cao chu :")) ;
(Setq oldos (getvar "OSMODE"))
(SETVAR "OSMODE" 0)
(Repeat (+ m 2)
(setq p (polar p1 ang (* i (/ dis (1+ m)))))
(setq a (distance p p1))
(if (< Z1 Z2)
(if (equal (+ (distance p1 p) dis) (distance p p2) 0.000001)
(progn (setq Z (+ Z1 (* tana (- a) )))
(setq L (append L (list (in (rtos Z 2 3) p cao (angle p1 p2)) )))
)
(progn (setq Z (+ Z1 (* tana (+ a) )))
(setq L (append L (list (in (rtos Z 2 3) p cao (angle p1 p2)) )))
)
)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(if (> Z1 Z2)
(if (equal (+ (distance p2 p) dis) (distance p p1) 0.000001)
(progn (setq Z (+ Z2 (* tana (- a) )))
(setq L (append L (list (in (rtos Z 2 3) p cao (angle p1 p2)) )))
)
(progn (setq Z (+ Z2 (* tana (+ a) )))
(setq L (append L (list (in (rtos Z 2 3) p cao (angle p1 p2)) )))
)
)
)
(command "point" p)
(setq i (1+ i))
);while
(COMMAND "LINE" P1 P2 "")
(if (> (cadr p1) (cadr p2))
(progn (mapcar '(lambda(x y)
(vla-put-textstring
(vla-get-textstring (vlax-ename->vla-object x)) y)
) L (reverse L) )))
(SETVAR "OSMODE" oldos)
(setq *error* temperr)
(princ)
)
;;;
(defun *error* (msg)
(princ "error: ")
(princ msg)
(princ)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun bloi(errmsg)
(command "snap" "R" '(0 0 0) 0)
)
(defun in(txt p cao ang)
(while (> ang (/ pi 2))
(setq ang (- ang pi))
)
(entmakex (list(cons 0 "TEXT") (cons 1 txt) (cons 10 p) (cons 11 p) (cons 40 cao) (cons 50 ang)
(cons 72 1) (cons 73 1)
)
)
)hic. Mà e không hiểu sao cái GETINT mình thay bằng GETREAL không được nhỉ ? e hiểu nôm na thì getreal là tập hợp mẹ của getint mà ? hức !
<<

Filename: 175910_noisuy.lsp
Tác giả: Doan Van Ha
Bài viết gốc: 175931
Tên lệnh: noisuy
Lisp copy text số, tăng theo hàm bậc nhất !

Bạn 4h4g+hanam1210 thân mến!
Các bạn sửa chưa đúng, chưa đủ, lại còn bỏ bớt thì làm sao lisp chạy được. Tôi sửa lại cho 2 bạn đây (chú ý mấy dòng có dấu ;!!!!!!)

Filename: 175931_noisuy.lsp
Tác giả: Nguyen Hoanh
Bài viết gốc: 6207
Tên lệnh: m2s
không extrude được đối tượng Polygon mesh

Lisp M2S (Mesh to Solid) dưới đây sẽ làm việc đó.

Sẽ extrude một mặt mesh thành solid.
(Lisp này được tìm thấy trên mạng bằng Google)

Filename: 6207_m2s.lsp
Tác giả: phamthanhbinh
Bài viết gốc: 176153
Tên lệnh: chlw
Lisp thay đổi giá trị Lineweight trong Layer Properties Manage


Hề hề hề,
Bạn dùng thử cái này coi đã ưng ý chưa nhé.
Mình không làm đúng yêu cầu của bạn, nếu bạn muốn co thể tự chỉnh sửa lại các nội dung thông báo trên màn hình cho phù hợp, Mình vốn hơi lười sửa, mong bạn thông cảm.


Chúc bạn vui.

Filename: 176153_chlw.lsp
Tác giả: TRUNGNGAMY
Bài viết gốc: 74282
Tên lệnh: vepl
Vẽ một Polyline bằng AutoLisp

Bạn thử cái này xem

Filename: 74282_vepl.lsp
Tác giả: Thaistreetz
Bài viết gốc: 73215
Tên lệnh: stn
Viết lisp theo yêu cầu [phần 2]

Mình dùng cad14 còn có express tool, không lẽ cad2002 lại không có? bạn chưa cài thôi.
code của bạn đây:

- chọn các đối tượng gồm text và các line cần xoá.
- Pick trung điểm 2 đường line chắn 2 đầu -> OK
Ngoài lề 1 chút: về bảng trắc ngang của bạn. Thông thường người ta để cao độ và khoảng cách lẻ thiết kế bên trên, cao độ tự nhiên và khoảng cách lẻ tự...
>>

Mình dùng cad14 còn có express tool, không lẽ cad2002 lại không có? bạn chưa cài thôi.
code của bạn đây:

- chọn các đối tượng gồm text và các line cần xoá.
- Pick trung điểm 2 đường line chắn 2 đầu -> OK
Ngoài lề 1 chút: về bảng trắc ngang của bạn. Thông thường người ta để cao độ và khoảng cách lẻ thiết kế bên trên, cao độ tự nhiên và khoảng cách lẻ tự nhiên bên dưới. Bạn nên sửa lại bảng trắc ngang nova, mặc định nova nó sắp xếp bị ngược.
<<

Filename: 73215_stn.lsp
Tác giả: phamthanhbinh
Bài viết gốc: 91610
Tên lệnh: tkck
Viết lisp theo yêu cầu [phần 2]

Chào bạn vtd_xd,
Đây là cái lisp để bạn dùng thử. Mình viết lại dựa theo cái lisp của bác Tue_NV viết để thống kê vòng tròn. Nếu có gì chưa phù hợp bạn hãy post lên.


Trong lisp này mình căn cứ vào bản vẽ bạn post và giả định là các text cần đếm của bạn nằm trên lớp "_text" và có style là "TKCK". Với các bản vẽ mà text cần phân loại không có các thuộc tính như...
>>

Chào bạn vtd_xd,
Đây là cái lisp để bạn dùng thử. Mình viết lại dựa theo cái lisp của bác Tue_NV viết để thống kê vòng tròn. Nếu có gì chưa phù hợp bạn hãy post lên.


Trong lisp này mình căn cứ vào bản vẽ bạn post và giả định là các text cần đếm của bạn nằm trên lớp "_text" và có style là "TKCK". Với các bản vẽ mà text cần phân loại không có các thuộc tính như trên thì bạn có thể đổi lại mã trong dòng code này cho phù hợp:
(ssget (list (cons 0 "TEXT") (cons 8 "_text") (cons 7 "TKCK")))
Chúc bạn vui.
<<

Filename: 91610_tkck.lsp
Tác giả: thiep
Bài viết gốc: 92120
Tên lệnh: 3nt
Viết lisp theo yêu cầu [phần 2]

Chào Thonghoang1, Lisp này này thiep đã viết xong, nhưng sau khi thử trên Cad2007 thì nó không chạy không đúng. Vì vậy, yêu cầu dùng lisp là:
- Từ cad 2008 trở lên có cài Express tools
- Copy dòng mã sau vào file acad.pat:
*AutoTri, Trianglular spacing
0, 0,0, 0.5,0.866025404, 0,-1

Và đây là lisp luoitamgiac.lsp, lệnh là 3nt:

Xin cảm ơn Daniele Piazza, ADN member Mechanical Solution s.r.l.

Filename: 92120_3nt.lsp
Tác giả: Tue_NV
Bài viết gốc: 93406
Tên lệnh: vtt
Viết lisp theo yêu cầu [phần 2]

Lisp theo ý của bạn đây :
Chọn 1 loạt ARC -> Lisp sẽ vẽ tiếp tuyến như hình vẽ

Filename: 93406_vtt.lsp
Tác giả: Tue_NV
Bài viết gốc: 93412
Tên lệnh: vtt
Tác giả: ssg
Bài viết gốc: 8876
Tên lệnh: ss
Viết Lisp theo yêu cầu

1) Bạn dùng thử chương trình này. Cung cách hoạt động của CT như sau:
- User chọn vùng cần xử lý, trong phạm vi hình chữ nhật được xác định bằng 2 điểm pick
- CT explode toàn bộ các blocks
- Explode toàn bộ các pline (thành line và arc)
- CT không split arc, circle và spline (nếu làm sẽ gãy khúc, in ra không coi được!)
- Split line thành từng segments có chiều dài do người dùng...
>>

1) Bạn dùng thử chương trình này. Cung cách hoạt động của CT như sau:
- User chọn vùng cần xử lý, trong phạm vi hình chữ nhật được xác định bằng 2 điểm pick
- CT explode toàn bộ các blocks
- Explode toàn bộ các pline (thành line và arc)
- CT không split arc, circle và spline (nếu làm sẽ gãy khúc, in ra không coi được!)
- Split line thành từng segments có chiều dài do người dùng chọn. Lưu ý: trị số này càng nhỏ, số lượng segment càng lớn -> thời gian chạy CT lâu hơn và kích thước file cũng lớn lên theo tương ứng. Trị số trong cặp dấu móc nhọn là do CT tính và đề nghị = 1/100 khoảng cách 2 điểm pick khi user chọn vùng (nếu đồng ý chỉ Enter)
- Purge toàn bộ các block2) Theo bạn mô tả thì đó là insert block. Bạn thử dùng lệnh adcenter (AutoCAD Design Center, bấm Ctrl+2) bao giờ chưa? Cái này đúng yêu cầu của bạn, cần gì đến lisp.
<<

Filename: 8876_ss.lsp
Tác giả: ssg
Bài viết gốc: 9543
Tên lệnh: cc dd xdd ydd
Viết Lisp theo yêu cầu
Chương trình ghi tọa độ tâm đường tròn và ghi kích thước kiểu xxxx/2 = yyy:Có 4 lệnh:
CC, Coordinate of Circles
DD, convert Dimensions to Divided format.
XDD, make X Dimension by Divided format
YDD, make Y Dimension by Divided format

Chú ý:
Lệnh convert DD áp dụng cho mọi đối tượng dimension nhưng các lệnh make chỉ áp dụng cho dimlinear và buộc phải chia thành 2 lệnh...
>>
Chương trình ghi tọa độ tâm đường tròn và ghi kích thước kiểu xxxx/2 = yyy:Có 4 lệnh:
CC, Coordinate of Circles
DD, convert Dimensions to Divided format.
XDD, make X Dimension by Divided format
YDD, make Y Dimension by Divided format

Chú ý:
Lệnh convert DD áp dụng cho mọi đối tượng dimension nhưng các lệnh make chỉ áp dụng cho dimlinear và buộc phải chia thành 2 lệnh XDD và YDD. Lý do: dù có xử lý gì đi nữa, cuối cùng chương trình vẫn phải gọi lệnh dimlinear. Sau khi pick 2 điểm, người dùng có thể tùy ý chọn dim theo phương ngang hoặc thẳng đứng, cái đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chương trình nên phải quy định rõ ràng ngay từ đầu! Đã làm đầy đủ theo ý bạn, nhưng theo quan điểm của mình, bạn cứ đánh dim bình thường, sau đó dùng DD cho tất cả các dim muốn convert. Chỉ 1 lần là OK ngay.
<<

Filename: 9543_cc_dd_xdd_ydd.lsp
Tác giả: pikeman286
Bài viết gốc: 10956
Tên lệnh: vcd
Viết Lisp theo yêu cầu
các bác giúp em với.cai lisp này vẽ chỉ dẫn mà sao em load hoài mà không chạy được.Xem giùm em xem bị sai chỗ nào.

Filename: 10956_vcd.lsp
Tác giả: ngayve324
Bài viết gốc: 11500
Tên lệnh: lc
Viết Lisp theo yêu cầu

Nhờ các Pro xem sửa giúp em cái líp này với. đây là 1 đoạn lisp mình copy trong chương trình Fascad
Cám ơn các bác nhièu. chúc năm mới sức khõ dồi dào, tiền vô như nước........... :)

Filename: 11500_lc.lsp
Tác giả: Nguyen Hoanh
Bài viết gốc: 12861
Tên lệnh: l2c
Viết Lisp theo yêu cầu

Lệnh là L2C (line to cylinder)

Filename: 12861_l2c.lsp
Tác giả: Nguyen Hoanh
Bài viết gốc: 18708
Tên lệnh: ep
Viết Lisp theo yêu cầu

Đoạn lisp trên không chạy được (chứ không phải chạy lỗi).

Tôi đã sửa lại để lisp chạy được, chắc là đúng ý bạn (vì là đoạn lisp của bạn mà!):

Filename: 18708_ep.lsp

Trang 58/330

58