Jump to content

TCXDVN 362:2005Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

http://www.cadviet.com/upfiles/tcvn/TCXDVN-362-2005_1.doc
http://www.cadviet.com/upfiles/tcvn/TCXDVN-362-2005_2.doc
http://www.cadviet.com/upfiles/tcvn/TCXDVN-362-2005_3.doc
http://www.cadviet.com/upfiles/tcvn/TCXDVN-362-2005_4.doc


Thông tin liên quan

TCXDVN 362 : 2005 Lời nói đầu. TCVN 362 : 2005 – “ Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị- Tiêu chuẩn thiết kế” quy định các chỉ tiêu diện tích cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị và các nguyên tăc thiết kế, được Bộ Xây Dựng ban hành theo quyết định số ...01. BXD ngày.05.. tháng..01 năm 2006.tcxdvn 362:2005 tcxdvn 362:2005 quy hoẠch cÂy xanh sỬ dỤng cÔng cỘng trong cÁc ĐÔ thỊ – tiÊu chuẨn thiẾt kẾ lỜi nÓi ĐẦu.tcxdvn 362 2005: quy hoẠch cÂy xanh sỬ dỤng cÔng cỘng trong cÁc ĐÔ thỊ tiÊu chuẨn thiẾt kẾTiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 362:2005 về quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành - Chuyên trang cung cấp cơ sở dữ liệu, tra cứu và thảo luận pháp luậtTCXDVN 362:2005 Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế Tiêu chuẩn này áp dụng khi lập đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị và …TCXDVN 362 : 2005 Lời nói đầu. TCVN 362 : 2005 – “ Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô. đặc biệt: Vạn tuế,bánh hỏi, trúc phật bà,trà mi, đỗ quyên, huyếtdụ, cau bụi, cau lùn, cauta, trúc đào. 9 TCXDVN 362 : 2005 TCXDVN 362 : 2005 TTQuyết định 01 2006 QĐ-BXD ban hành TCXDVN 362:2005 Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hànhtcxdvn 362:2005. quy hoẠch cÂy xanh sỬ dỤng cÔng cỘng trong cÁc ĐÔ thỊ - tiÊu chuẨn thiẾt kẾ. lỜi nÓi ĐẦu.

Lưu ý: password (nếu có) của file nén là: www.cadviet.com.
5 5 182