Jump to content

Lisp CutDimTên lệnh là CD.

http://www.cadviet.com/upfiles/CUTDIM.lsp


Lưu ý: password (nếu có) của file nén là: www.cadviet.com
5 5 182